9. Apakah prosedur yang terlibat setelah bankrap membuat permohonan pelepasan?

  1. Pegawai Insolvensi akan menyemak kedudukan kes dan memastikan dokumen dan perkara yang berkaitan dengan pentadbiran kebankrapan telah lengkap dan teratur; dan
  2. KPI akan mengeluarkan notis niat untuk pelepasan bankrap kepada pemiutang.