Bahagian Dasar, Perundangan & Komunikasi Strategik

FUNGSI

BAHAGIAN DASAR, PERUNDANGAN & KOMUNIKASI STRATEGIK

Bahagian Dasar, Perundangan & Komunikasi Strategik terbahagi kepada empat unit:

1. UNIT DASAR & PERUNDANGAN

Unit ini terbahagi kepada dua skop:

(i) Perundangan

 • Menjalankan penyelidikan undang-undang dan memberikan pendapat undang-undang kepada MdI mengenai undang-undang insolvensi
 • Menggubal perundangan utama dan subsidiari yang berkaitan dengan insolvensi selaras dengan dasar kerajaan
 • Menyemak kontrak dan perjanjian perundangan yang dimeterai oleh MdI

(ii) Dasar

 • Menjalankan penyelidikan undang-undang dan memberikan pendapat undang-undang kepada MdI mengenai pembangunan dan pelaksanaan dasar yang berkaitan dengan perkara-perkara insolvensi
 • Merancang dan menyelaras Pelan Strategik MdI 2016 – 2020
 • Menyelaras laporan pegawai undang-undang di MdI ke Jabatan Peguam Negara
 • Menyelaras laporan ke pejabat Menteri

2. UNIT ADUAN & PERTANYAAN

 • Menerima aduan berhubung pentadbiran bankrap atau syarikat yang digulungkan daripada orang awam
 • Membantu orang awam dengan memberikan maklumat berkenaan MdI

3. UNIT PEMATUHAN

 • Memantau kemajuan cawangan berdasarkan prestasi suku tahunan
 • Memastikan pematuhan undang-undang, peraturan dan dasar yang telah ditetapkan berkenaan undang-undang insolvensi
 • Membentangkan penemuan audit kepada Ketua Pengarah Insolvensi

4. UNIT KOMUNIKASI STRATEGIK

 • Menyelaras hal ehwal korporat MdI dan menyelaras segala permohonan berkenaan permintaan dan penyebaran data
 • Mengumpul penerbitan umum serta menyelaraskan statistik dan bertindak sebagai perhubungan awam dengan agensi luar
 • Merancang, menguruskan dan menyelaraskan program promosi dan publisiti MdI
 • Merancang dan melaksanakan program untuk memupuk hubungan dan kerjasama dengan agensi media / NGO dan pihak berkepentingan