Akaun

2. Apakah kaedah bayaran yang diterima oleh MdI?

2. Apakah kaedah bayaran yang diterima oleh MdI?

Bayaran melalui dalam talian boleh dibuat melalui portal e-Insolvensi yang boleh dilayari melalui pautan https://e-insolvensi.mdi.gov.my/. Manakala kaedah bayaran yang diterima di kaunter bayaran MdI adalah seperti berikut:i. Tunai (Tidak melebihi...
2. Bolehkah bayaran dibuat bagi bankrap yang berada di luar negara?

2. Bolehkah bayaran dibuat bagi bankrap yang berada di luar negara?

Bayaran dalam talian melalui Portal e-Insolvensi boleh dilakukan sekiranya individu tersebut mempunyai akaun simpanan atau akaun semasa di bank tempatan yang menyediakan perkhidmatan Financial Process Exchange (FPX).
2. Bank apakah yang ada menyediakan perkhidmatan FPX?

2. Bank apakah yang ada menyediakan perkhidmatan FPX?

Senarai bank yang menyediakan perkhidmatan FPX boleh dilayari melalui pautan https://www.paynet.my/fpx/banks-tpa.html.
5. Apakah yang perlu dilakukan sekirannya bayaran tidak diterima disebabkan olah akaun bank yang tidak sah?

5. Apakah yang perlu dilakukan sekirannya bayaran tidak diterima disebabkan olah akaun bank yang tidak sah?

Sila hubungi cawangan MdI yang membuat bayaran dan kemukakan nombor akaun serta satu salinan buku akaun yang aktif bersama penyata bank. Bayaran gantian akan dibuat setelah cawangan tersebut menerima dokumen lengkap.
3. Apakah dokumen sokongan yang diperlukan bagi pembayaran bayaran balik deposit berkaitan dengan kes ditarik balik atau batal dan kes tidak sah?

3. Apakah dokumen sokongan yang diperlukan bagi pembayaran bayaran balik deposit berkaitan dengan kes ditarik balik atau batal dan kes tidak sah?

  Tuntutan perlu dibuat secara bertulis ke pejabat MdI dengan menyertakan dokumen sokongan seperti berikut: i. Surat akuan bersumpah daripada pempetisyen yang mengesahkan petisyen pemiutang ditarik balik; atauii. Minit oleh Pegawai Insolvensi dari Unit...
7. Di mana Borang Bon Ganti rugi boleh diperolehi?

7. Di mana Borang Bon Ganti rugi boleh diperolehi?

Borang Bon Ganti rugi boleh dimuat turun melalui laman web MdI atau di semua cawangan MdI termasuk Ibu Pejabat.
3. Berapa lamakah masa yang diambil untuk mengemaskini lejer estet bankrap setelah bayaran dibuat?

3. Berapa lamakah masa yang diambil untuk mengemaskini lejer estet bankrap setelah bayaran dibuat?

Lejer estet bankrap dikemaskini secara real time setelah bayaran berjaya dilaksanakan sekiranya bayaran dibuat melalui Portal e-Insolvensi atau melalui kaunter bayaran MdI.
4. Bolehkah bayaran ansuran dibuat kurang daripada jumlah yang ditetapkan?

4. Bolehkah bayaran ansuran dibuat kurang daripada jumlah yang ditetapkan?

Bayaran ansuran hendaklah dibayar mengikut jumlah yang ditetapkan setiap bulan. Walau bagaimanapun, sekiranya terdapat masalah untuk membuat bayaran bulanan yang ditetapkan, bankrap disarankan untuk berhubung dengan pegawai yang mentadbir kes...
1. Apakah tindakan yang akan diambil sekiranya wang deposit tidak dituntut oleh pihak pempetisyen?

1. Apakah tindakan yang akan diambil sekiranya wang deposit tidak dituntut oleh pihak pempetisyen?

Deposit berkenaan akan dikreditkan ke dalam Akaun Wang Tidak Dituntut (WTD). Walau bagaimanapun, deposit masih boleh dituntut dengan mengemukakan dokumen berikut sebagai dokumen sokongan: i. Surat permohonan;ii. Salinan kad pengenalan;iii. Nombor akaun...
4. Apakah kos-kos yang perlu ditanggung oleh bankrap/syarikat yang digulungkan setelah aset dijual oleh MdI?

4. Apakah kos-kos yang perlu ditanggung oleh bankrap/syarikat yang digulungkan setelah aset dijual oleh MdI?

Fi akan dikenakan mengikut Kaedah-Kaedah Insolvensi (Fi) 1969 dan Kaedah Kaedah-Kaedah (Penggulungan) Syarikat 1972.
8. Apakah punca pembayaran dividen tidak dapat diproses?

8. Apakah punca pembayaran dividen tidak dapat diproses?

Punca pembayaran dividen tidak dapat diproses berikutan: i. Pemiutang tidak/gagal mengemukakan maklumat akaun bank yang aktif dan penyata akaun yang tidak diakui sah;ii. Maklumat seperti nombor akaun, alamat dan maklumat peribadi pemiutang tidak...
6. Apakah yang akan berlaku sekiranya dividen masih tidak dituntut melebihi tempoh enam bulan?

6. Apakah yang akan berlaku sekiranya dividen masih tidak dituntut melebihi tempoh enam bulan?

Semua dividen yang tidak dituntut selepas tempoh enam bulan serta selepas dividen akhir diisytiharkan akan kekal di dalam Akaun Estet Kebankrapan dalam bagi 7 tahun. Setelah itu, sekiranya dividen masih tidak dituntut dalam tempoh tersebut, ia akan...