4. Apakah kos-kos yang perlu ditanggung oleh bankrap/syarikat yang digulungkan setelah aset dijual oleh MdI?

Fi akan dikenakan mengikut Kaedah-Kaedah Insolvensi (Fi) 1969 dan Kaedah Kaedah-Kaedah (Penggulungan) Syarikat 1972.