3. Apakah dokumen sokongan yang diperlukan bagi pembayaran bayaran balik deposit berkaitan dengan kes ditarik balik atau batal dan kes tidak sah?

 

Tuntutan perlu dibuat secara bertulis ke pejabat MdI dengan menyertakan dokumen sokongan seperti berikut:

i. Surat akuan bersumpah daripada pempetisyen yang mengesahkan petisyen pemiutang ditarik balik; atau
ii. Minit oleh Pegawai Insolvensi dari Unit Mahkamah yang hadir ke Mahkamah dan diakui sah; atau
iii. Carian minit mahkamah oleh Pegawai Insolvensi dan diakui sah.