3. Bagaimana saya boleh diisytiharkan bankrap?

Anda hanya boleh diisytiharkan bankrap melalui Perintah Mahkamah. Terdapat dua kaedah di mana perintah kebankrapan boleh diberikan iaitu sama ada melalui petisyen pemiutang atau anda sendiri secara sukarela mendapatkan perintah mahkamah untuk membankrapkan diri sendiri melalui petisyen penghutang.