10. Apakah kelayakan yang hilang bagi seorang bankrap?

Setelah diberikan Perintah Kebankrapan, bankrap hilang kelayakan daripada:
(a) memegang jawatan sebagai Ahli Parlimen/Ahli Dewan Undangan Negeri;
(b) memegang jawatan sebagai penjawat awam (tertakluk kepada keputusan Lembaga Tatatertib Jabatan);
(c) memegang sebarang jawatan dalam mana-mana badan berkanun, koperasi berdaftar atau organisasi;
(d) mengamalkan profesion tertentu;
(e) menjalankan perniagaan secara persendirian atau perkongsian atau menubuhkan syarikat;
(f) bekerja dalam perniagaan saudara;
(g) memulakan atau mengekalkan apa-apa tindakan mahkamah tanpa sanksi KPI selain daripada tindakan untuk ganti rugi dalam kecederaan kepada orang lain;
(h) meninggalkan Malaysia tanpa kebenaran KPI atau mahkamah;
(i) apa-apa wang atau ganjaran yang diterima oleh bankrap hendaklah terletak hak kepada KPI untuk dibahagikan kepada pemiutang (tertakluk kepada budi bicara KPI); dan
(j) Menguatkuasakan haknya di bawah undang-undang tertentu.