15. Sama ada bankrap dibenarkan untuk menguruskan hartanya sendiri?

Bankrap tidak dibenarkan untuk menguruskan hartanya sendiri sepertimana peruntukan seksyen 8(1)(b) Akta Insolvensi 1967 kerana segala aset dan harta bankrap yang tidak bercagar adalah terletak hak kepada KPI. Oleh yang demikian, segala transaksi atau urusan penjualan berkaitan harta bankrap hanya boleh dibuat melalui KPI melainkan hartanah di bawah Rezab Melayu, bankrap mempunyai kuasa untuk menghasilkan hartanah tersebut dan hasil jualan hendaklah diserahkan kepada KPI. Manakala bagi harta bercagar, bankrap perlu berurusan dengan pemegang gadaian sendiri. Bankrap juga dilarang untuk memasuki apa-apa urusan atau transaksi yang melibatkan pinjaman kewangan dan penjualan.