2. Siapa yang boleh dilantik sebagai penyelesai?

a) Pegawai Penerima (Ketua Pengarah Insolvensi (‘KPI’) atas kapasitinya sebagai Pegawai Penerima); atau
b) Penyelesai swasta (individu yang dilesenkan sebagai penyelesai).