3. Apakah tugas penyelesai?

a) Menyiasat hal ehwal dan aset syarikat yang digulungkan;
b) Menyiasat tingkah laku pengarah syarikat dan orang lain yang berkaitan;
c) Menyiasat tuntutan yang dibuat oleh pemiutang dan pihak ketiga; dan
d) Mengumpulkan dan menghasilkan aset syarikat bagi memenuhi liabilitinya