4. Apakah kesan penggulungan ke atas syarikat?

a) Syarikat hendaklah menghentikan perniagaannya.
b) Kontrak pekerjaan hendaklah ditamatkan.
c) Pelupusan aset syarikat dan pindah milik saham syarikat dilarang.
d) Tiada tindakan atau prosiding boleh dijalankan atau dimulakan ke atas syarikat yang digulung kecuali dengan kebenaran mahkamah.