9. Siapakah pemiutang tidak bercagar?

Pemiutang tidak bercagar ialah pemiutang yang tidak memegang sebarang sekuriti (cagaran) ke atas hutang syarikat.