10. Bagaimanakah tuntutan pemiutang tidak bercagar dibayar?

Pemiutang tidak bercagar keutamaan seperti pekerja syarikat dan tuntutan keutamaan lain akan dibayar secara keutamaan mengikut undang-undang. Apa-apa baki daripada aset syarikat kemudiannya akan diagihkan secara sama rata kepada pemiutang tidak bercagar lain.