15. Bolehkah harta suatu pertubuhan yang dibatalkan diletakhakkan kepada pertubuhan baharu yang berdaftar?

KPI boleh memohon kepada mahkamah untuk meletakhakkan semua aset dan liabiliti pertubuhan itu kepada pertubuhan yang baharu atas permintaan pertubuhan yang baharu yang mempunyai perlembagaan yang serupa dengan pertubuhan yang lama.