Senarai Ketua Pengarah Insolvensi - 1920's

Sir J.V. Mills Sir J.V. Mills
Pejabat Kebankrapan
1926 - 1927

Sir L.A. Allen Sir L.A. Allen
Pejabat Kebankrapan
sehingga 20.09.1926

Sir R.C. Cussen Sir R.C. Cussen
Pejabat Kebankrapan
sehingga 09.09.1926

Sir W. Pryde Sir W. Pryde
Pejabat Kebankrapan
sehingga 03.07.1925

Sir G.C. Valpy Sir G.C. Valpy
Pejabat Kebankrapan
01.12.1924 - 31.12.1924

Sir H.R. Bull Sir H.R. Bull
Pejabat Kebankrapan
10.04.1924 - 30.11.1924

Indeks Artikel